ચાંદનીના હંસ/૩૦ સમંદર

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


સમંદર

સદા ભોંયને બાઝી રહેતા
દેહવિહોણા પડછાયાની ભીતર વહેતા શ્વાસ
અચાનક અધરાતે મધરાતે લમણે
કે આંખોના બંધ બારણે
બ્હાર ટકોરા મારે.
એકસામટો જાગી પડતો અફાટ જળ-સંસાર.
જરી ઊંચકાય. ઊછળતો અમળાતો વળ ખાય.
બધે બધ અફળાતો ઢળી જાય.
કાંઠે આવી ઊઘડી પડતી ધોળી કોડી કિનારમાં સંતાય.
એકની ઉપર એક ઊછળતા ભરચક શ્વાસે
પડછાયાના ડાઘ ભૂંસતા
જળચર આવી ધીમા ધીમા સંભળાય.

સમંદર ધીમા ધીમા પડઘાય.

૮–૬–૭૮