જનપદ/દાઢમાં

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
દાઢમાં

બસ એક પરપોટીએ જ
જળના માથે
ધીંગાણું કર્યું.

એક રાડ.

કાંઇ પરપોટીનો સવાદ નહોતો અમને.
અમે તો
બેઠા હતા
પડવા પૂનમ ચંદન રાતના માળે
એ ઘડી
જળને ઊગી પરપોટી.
ઝાઝા દિવસ
એથીય ઝાઝેરી રાત મથી
વલોવ્યાં માખણની પાળ બાંધી
વાર તહેવારે
સારા હીણાએ
પરપોટી ભેગા અમે પરપોટી
પાણીનાં ગોઠિયાં.
સોયની અણીના કરોડમા ભાગથી ય નાનાં
નવ છિદ્ર પહેલાંથી જ પરપોટી પર.
એક ખાટી લહેરખી
ભમ્મર ભાલા લઈ પરપોટીને દાઢમાં
રાખી રહેલી
પરપોટીને રમાડી રમાડીને
જળ પર ફોડી.

તારા સુખમાં પરપોટી ભાગ પડાવતી હતી ?