મેટમૉર્ફોસીસ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


METMORPHOSIS JPG FRONT-EKATRA.jpg


મેટમૉર્ફોસીસ

ફ્રાન્ઝ કાફકા
ગુજરાતી અનુવાદ : શિરીષ પંચાલ


પ્રારંભિક

અ નુ ક્ર મMETMORPHOSIS JPG BACK-EKATRA.jpg