યાત્રા/નહિ છૂપે

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
નહિ છૂપે

બધું છૂપે, છૂપે નહિ નયન ક્યારે પ્રણયનાં.

મે, ૧૯૩૮