શ્રેષ્ઠ ચંદ્રકાન્ત શેઠ/બંદા બનશે

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
બંદા બનશેલાંબી લાંબી અક્કડ મૂછો,
લાંબી સફેદ દાઢી,
બંદા ફકીર બનવા માગે,
કફની આપો કાઢી.

માથે રાતી ગોળ પાઘડી,
ગોળ વધેલું પેટ,
લાંબો ડગલો લાવી દો તો,
બંદા બનશે શેઠ.

પોપટ જેવું નાક વાંકડું,
કોડા જેવી આંખો;
બંદા બનશે જોકર જૉલી,
સરકસમાં જો રાખો.

લાંબી લાંબી લાકડી ને
ટૂંકો પ્હેર્યો કચ્છ;
બંદા બનશે ગાંધી બાપુ,
બધું જોઈશે સ્વચ્છ.

*