શ્રેષ્ઠ ચંદ્રકાન્ત શેઠ/૪૩. કહો

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૪૩. કહોકઈ બાજુથી કહો, આજ હું પેલો પ્હાડ ઉપાડું?
કયા તટેથી કહો, આજ આ દરિયા બંધ ઉઘાડું? –

બંધ પાંખમાં ગગન રૂંધાતું,
બંધ આંખથી તેજ!
બંધ ફુગાતી હવા ખોળિયે,
ભીતર ઊતરે ભેજ.
કઈ ડાળથી વસંતના સૂરજને કહો, ઉઠાડું? –

સાવ પરાઈ માટી લાગે,
મન મૂળિયાં નહીં નાખે!
કોણ ઊગવા કરતા દિનને
રોજ વેગળો રાખે?
કઈ લ્હેરથી લળી લીલપની સૌને લેહ લગાડું? –

(ગગન ખોલતી બારી, ૧૯૯૦, પૃ. ૩૯)