સમયદર્શી સાહિત્યસંદર્ભ કોશ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


SSS-title.jpg


સમયદર્શી સાહિત્યસંદર્ભ કોશ
ગ્રંથ ૧ : કર્તાસંદર્ભ
અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનાં સર્વ લેખકોનાં
નામ, જન્મવર્ષ,/–/,અવસાનવર્ષ, પ્રથમ પ્રકાશિત પુસ્તકની
વિગતોને સમયાનુક્રમે રજૂ કરતો સંદર્ભકોશ

સંપાદક: રમણ સોની

સૂચિ અને કોશ જેવા સર્વોપયોગી સંદર્ભોમાં સંમાર્જન અને સંવર્ધનને માટે અવકાશ રહેતો જ હોય છે. આ ઈ-સંદર્ભ પણ વિશેષ વિગતો સાંપડતી જશે એમ અદ્યતન અને સદ્યસમાવેશી (upadated) થતો રહેશે. અભ્યાસીઓનાં સૂચનો પણ આવકાર્ય છે. –સંપાદક , પ્રકાશક


અનુક્રમ

Ⓒ આ સામગ્રી કોપીરાઈટરક્ષિત છે.