સમયદર્શી સાહિત્યસંદર્ભ કોશ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


SSS-title.jpg


સમયદર્શી સાહિત્યસંદર્ભ કોશ
ગ્રંથ ૧ : કર્તાસંદર્ભ

સંપાદક: રમણ સોની
અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનાં સર્વ લેખકોનાં
નામ, જન્મવર્ષ,/–/,અવસાનવર્ષ, પ્રથમ પ્રકાશિત પુસ્તકની
વિગતોને સમયાનુક્રમે રજૂ કરતો સંદર્ભકોશ'અનુક્રમ

Ⓒ આ સામગ્રી કોપીરાઈટરક્ષિત છે.