અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા/મણિલાલ દેસાઈ/રાત: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
(Created page with "{{SetTitle}} {{Heading|રાત|મણિલાલ દેસાઈ}} <poem> દિવસભર વન મહીં આમલીડાળ પર વન્ય વાગોળ...")
 
No edit summary
 
Line 22: Line 22:
{{Right|(રાનેરી, પૃ. ૭૭)}}
{{Right|(રાનેરી, પૃ. ૭૭)}}
</poem>
</poem>
{{HeaderNav2
|previous =રસ્તો
|next =રાનેરી
}}
26,604

edits

Navigation menu