તપસ્વી અને તરંગિણી


Cover Tapasvi.jpg


તપસ્વી અને તરંગિણી
(ચાર અંકનું બંગાળી નાટક)

બુદ્ધદેવ બસુ
અનુવાદ: ભોળાભાઈ પટેલ