તપસ્વી અને તરંગિણી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


Cover Tapasvi.jpg


તપસ્વી અને તરંગિણી
(ચાર અંકનું બંગાળી નાટક)

બુદ્ધદેવ બસુ
અનુવાદ: ભોળાભાઈ પટેલ

પ્રારંભિક

અનુક્રમ