અધીત : પ્રમુખીય પ્રવચનો - ૧

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


Adhit 1 Book Cover.png


અધીત : પ્રમુખીય પ્રવચનો - ૧

ચિમનલાલ ત્રિવેદી, ચિનુભાઈ મોદી,


પ્રારંભિક


અનુક્રમ

ચિમનલાલ ત્રિવેદી

વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદી

ઉમાશંકર જોશી

નગીનદાસ પારેખ

ભોગીલાલ સાંડેસરા

સુંદરજી બેટાઈ

કાન્તિલાલ બ. વ્યાસ

કેશવરામ કા. શાસ્ત્રી

હરિવલ્લભ ચૂ. ભાયાણી

પ્રેમશંકર હ. ભટ્ટ

હીરાખહેન પાઠક

ધીરુભાઈ ઠાકર

ચંદ્રવદન મહેતા

સુરેશ હ. જોષી