કૃતિકોશ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


Kruti Kosh - Samaydarshi Sahitya Sandarbh Kosh.jpg


સમયદર્શી સાહિત્યસંદર્ભ કોશ
ગ્રંથ ૨ : કૃતિસંદર્ભ
અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યના, ઈ.૨૦૦૦ સુધીમાં પ્રકાશિત સર્વ ગ્રંથોની વિગતોને સ્વરૂપવાર અને સમયાનુક્રમે રજૂ કરતો સંદર્ભકોશ

સંપાદક: રમણ સોની

સૂચિ અને કોશ જેવા સર્વોપયોગી સંદર્ભોમાં સંમાર્જન અને સંવર્ધનને માટે અવકાશ રહેતો જ હોય છે. આ ઈ-સંદર્ભ પણ વિશેષ વિગતો સાંપડતી જશે એમ અદ્યતન અને સદ્યસમાવેશી (upadated) થતો રહેશે. અભ્યાસીઓનાં સૂચનો પણ આવકાર્ય છે. –સંપાદક , પ્રકાશક

અનુક્રમ