ઉદયન ઠક્કરનાં ઉત્તમ કાવ્યો

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


Udayan Thakkerna Uttam Kavyo.jpg


ઉદયન ઠક્કરનાં ઉત્તમ કાવ્યો

સંપાદક: રમણ સોની


પ્રારંભિક


અનુક્રમ

‘એકાવન’(૧૯૮૭,૧૯૯૦)-માંથી

0

‘સેલ્લારા’(૨૦૦૩)-માંથી

0

‘રાવણહથ્થો’(૨૦૨૨)-માંથી

૦ ૦ ૦