અધીત : પ્રમુખીય પ્રવચનો - ૨

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to searchAdhit 2 Book Cover Version 2.png


અધીત : પ્રમુખીય પ્રવચનો - ૨

સંપાદક: ચંદ્રકાન્ત શેઠ • જયદેવ શુક્લ
ભરત મહેતા • જગદીશ ગૂર્જર


પ્રારંભિક


અનુક્રમ

જયદેવ શુક્લ જગદીશ ગૂર્જર

આચાર્ય શ્રી મોહનભાઈ પટેલ ૩૦

ડૉ. ઉપેન્દ્ર છ. પંડ્યા ૧૬

શ્રી. ઉશનસ્ ૪૨

ડૉ. ચંદ્રકાન્ત મહેતા ૨૭

ડૉ. જયંત પાઠક ૫૬

ડૉ. ઈશ્વરલાલ ૨. દવે ૬૬

ડૉ. ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૮૩

ડૉ. મધુસૂદન પારેખ

પ્રા. કનુભાઈ જાની

ડૉ. રમણલાલ જોશી

આચાર્ય શ્રી વિનોદ અધ્વર્યુ ૧૬૧

પ્રા. ડૉ. ચિમનલાલ ત્રિવેદી ૧૭૪

પ્રા. જશવંત શેખડીવાળા ૧૯૫

પ્રા. જયંત પારેખ ૨૧૬

ડૉ. પ્રભાશંકર તેરૈયા ૨૨૬

ડૉ. પ્રમોદકુમાર પટેલ ૨૪૮

ડૉ. હર્ષદ ત્રિવેદી ‘પ્રાસન્નેય’ ૨૮૨

ડૉ. ધીરુ પરીખ ૨૯૭

આચાર્ય શ્રી ગંભીરસિંહ ગોહિલ

આચાર્ય શ્રી નરોત્તમ પલાણ

ડૉ. ચંદ્રકાન્ત શેઠ