સમગ્રમાંથી સઘન-વિવેચનશ્રેણી - જયન્ત કોઠારી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


Saghan Vivechan Jayant Kothari Book Cover.jpg


‘સમગ્રમાંથી સઘન-વિવેચનશ્રેણી’ - જયંત કોઠારી

સંપાદક: રમણ સોની


પ્રારંભિક


અનુક્રમ

વિભાગ ૧ : સાહિત્યવિચાર

વિભાગ ૨ : સંશોધનવિચાર

વિભાગ ૩ : મધ્યકાલીન સાહિત્ય વિશે

વિભાગ ૪ : ગ્રંથસમીક્ષા, કૃતિઆસ્વાદ

પરિશિષ્ટ