અધીત : પ્રમુખીય પ્રવચનો - ૩

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


Adhit 3 Book Cover - version 2.png


અધીત : પ્રમુખીય પ્રવચનો - ૩

અજય રાવલ – રાજેશ મકવાણા – ભરત પરીખ – જે. એમ. ચંદ્રવાડિયા – ભરત પંડ્યા


પ્રારંભિક


અનુક્રમ

૧. ઇસ્લામી અને આપણું કાવ્યશાસ્ત્ર – ચિનુ મોદી
૨. પ્રત્યક્ષ વિવેચનથી સિદ્ધાંત તરફ (જયંત કોઠારીની પ્રત્યક્ષ વિવેચનાના સંદર્ભમાં) – જયંત ગાડીત
૩. પરાત્પર પરબ્રહ્મ સહી; પણ સા મન, વાણી જે અગમ્ય – સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર
૪. દાખલા તરીકે, ટૂંકી વાર્તાની ભાષા – સુમન શાહ
૫. अथ गद्यजिज्ञासा – માય ડિયર જયુ
૬. સાહિત્ય અને સાહિત્યશિક્ષણના પ્રશ્નો – શિરીષ પંચાલ
૭. ભારતીય કથનશાસ્ત્ર – નરેશ વેદ
૮. શિક્ષણનું નાટક અને નાટકનું શિક્ષણ – સતીશ વ્યાસ
૯. સંસ્કૃતિ, બહુસંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય – પ્રવીણ દરજી
૧૦. સાહિત્યિક વાચનાના ભાવન-વિવેચન વિશે – વિજય શાસ્ત્રી
૧૧. કોશરચના-વિજ્ઞાનની નવી દિશાઓ : કેટલાક સંકેતો – રમણ સોની
૧૨. ગિનાન પરંપરાની વિશિષ્ટ રચનાઓ : નકલંકી ભજનો – બળવંત જાની