પ્રથમ પુરુષ એકવચન

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


Pratham Purush Sujo 2121-1.jpg


પ્રથમ પુરુષ એકવચન

સુરેશ હ. જોષી


પ્રારંભિક

અનુક્રમ