ગુજરાતી એકાંકીસંપદા

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
Gujarati Ekanki Sampada.jpg


ગુજરાતી એકાંકીસંપદા

સંપાદક: ધ્વનિલ પારેખ


(નોંધ : લેખકોએ પોતાના એકાંકીની સંમતિ અહીં મુદ્રિત સ્વરૂપ માટે આપી છે. વ્યક્તિ કે સંસ્થાએ એકાંકીની ભજવણી કરવા માટે જે-તે નાટ્યલેખકની પૂર્વમંજૂરી મેળવવી જરૂરી છે. સંપાદક કે એકત્ર ફાઉન્ડેશન ભજવણી સંબંધે સંકળાયેલાં નથી.)

અનુક્રમ