આત્માની માતૃભાષા

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
Parabujo-title.jpg


આત્માની માતૃભાષા
ઉમાશંકર જોશી : કાવ્યાસ્વાદ વિશેષાંક
(પરબ, વર્ષ : 5, જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી : 2011, અંક : 7-8)

સંપાદક : યોગેશ જોષી


પ્રારંભિક

અ નુ ક્ર મ

* પ્રાચીના (ઈ. ૧૯૯૪)માંથી

* આતિથ્ય (ઈ. ૧૯૪૬)માંથી

* વસંતવર્ષા (ઈ. ૧૯૫૪)માંથી

* મહાપ્રસ્થાન (ઈ. ૧૯૬૫)માંથી

* અભિજ્ઞા (ઈ. ૧૯૬૭)માંથી

* ધારાવસ્ત્ર (ઈ. ૧૯૮૧)માંથી

* સપ્તપદી (ઈ. ૧૯૮૧)માંથી