એકોત્તરશતી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


Ekotershati title.jpg


એકોત્તરશતી
રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરનાં ૧૦૧ કાવ્યોનું ગુજરાતીમાં લિપ્યન્તર અને અનુવાદ


અનુવાદક:
ઉમાશંકર જોશી
નગીનદાસ પારેખ
રમણલાલ સોની
સુરેશ જોશી
નિરંજન ભગત


અનુક્રમણિકા